เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจคือ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งในทุกอุตสาหกรรมการ ผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นกลไกสำคัญนั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ รวมถึงสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับ ต่อการทำงาน ที่ต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดการสิ้นเปลืองพลังงานให้ ได้มากที่สุดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีความสามารถเหนือคู่แข่งในตลาดได้

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็น เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม ได้ทุกประเภทด้วยทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมวิศวกรซึ่งเน้นการออกแบบเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการกล่าวคือ มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ช่วยประหยัดค่าพลังงาน ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อกำไรของผู้ประกอบการมากที่สุดรวมถึง การบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

ปี พ.ศ. 2521
ก่อตั้งบริษัทฯ โดยให้บริการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้แช่ มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร สาขาแรกอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปี พ.ศ. 2524-2528
ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
– ระบบหล่อเย็นด้วยเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller)
– ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2529-2533
ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
– ระบบปรับอากาศควบคุมฝุ่นละอองและความชื้น (Humidity Control and Clran Room)
– ระบบห้องเย็น (Cold Storage)

ปัจจุบัน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท มีพนักงานกว่า 200 คน ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายพร้อมบริการหลังการขาย เครื่องทำความเย็นและระบบหล่อเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบและวางแผน รวมทั้งติดตั้งระบบทำความเย็น โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมระบบทำความเย็นที่มีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนโดยสร้างคุณค่าที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

– มุ่งมั่นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบเครื่องทำความเย็น
– ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
– มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
– บริหารองค์กรและกระบวนการจัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
– รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตระบบทำความเย็นที่อนุรักษ์พลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
– มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยึดหลักในการทำธุรกิจ 5 ประการ คือ
– คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
– สร้างผลิตภาพให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Productivity)
– การลดต้นทุนค่าบริหารจัดการ (Minimized Cost)
– การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
– การเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Environment Saving)

Top