การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น โดยวิทยากรจาก “สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” นำทีมโดย รตอ. ชาญณรงค์ พึงรัตนะมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และปิดท้ายด้วยการซ้อมดับเพลิง ทั้งนี้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Top