บริการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นนั้น ถ้าปราศจากการจัดการที่ดีถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วย่อมจะก่อให้เกิดปัญหา ได้กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเป็นการป้องกันเครื่องจักรทำงาน ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือหยุดการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตทำให้คุณภาพ สินค้าไม่แน่นอน, ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น, ส่งสินค้าไม่ตรงเวลาและไม่สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีได้อีกทั้งยังเป็นการ ควบคุมค่าใช้้จ่าย ที่เกิดจากงานซ่อมแซมด้วย

2acdemnrvy456ระบบที่ไม่มีแผนการบำรุงรักษาจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในขณะที่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่ำลง

3cdeghilntuv4ระบบที่แผนการบำรุงรักษาที่ดี สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้ และเครื่องจักรมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเสมอ

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้สร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับการบริการดังกล่าว โดยตระหนักถึงความรวดเร็วในการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งทุกขั้นตอนมีระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดย มีการจัดทำแผนงานตามช่วงเวลาเพื่อลดโอกาสของการชำรุดซึ่งการบำรุงรักษาจะมุ่งเน้นในการระบุสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายตามแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบดังนี้

  • ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
  • ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบร่วม
  • ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อต่างๆรวมทั้งระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงาน
  • ประสิทธิภาพการทำงานของ Compressor
  • ประสิทธิภาพของ Evaporator and Condenser
  • รายการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • สรุปและรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพให้ทางลูกค้าต่อไป

ด้วยความพร้อม ทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญซึ่งท่านสามารถใช้บริการจากบริษัทฯได้โดยมีทางเลือกแบบบริการครั้งเดียว หรือแบบเหมาจ่ายรายปี ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตรวจเช็คทุกเดือนทุก 2 เดือน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6เดือนตามความเหมาะสมของแต่ละเครื่องจักรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม