หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจคือ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งในทุกอุตสาหกรรมการ ผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นกลไกสำคัญนั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับ ต่อการทำงาน ที่ต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดการสิ้นเปลืองพลังงานให้ ได้มากที่สุดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีความสามารถเหนือคู่แข่งในตลาดได้

/picdata/content/4/cms/9tvgyb1jq5ra.jpg

    บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็น เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ซึ่งผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม ได้ทุกประเภทด้วยทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมวิศวกรซึ่งเน้นการออกแบบเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการกล่าวคือ มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ช่วยประหยัดค่าพลังงาน ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อกำไรของผู้ประกอบการมากที่สุดรวมถึง การบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

/picdata/content/4/cms/bfghlswz2678.jpg

/picdata/content/4/cms/bikosuyz2358.jpg

 

ปี พ.ศ. 2521

ก่อตั้งบริษัทฯ โดยให้บริการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้แช่ มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร สาขาแรกอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

/picdata/content/4/cms/ozwfvls9bc8r.jpg

 

ปี พ.ศ. 2524-2528

ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif ระบบหล่อเย็นด้วยเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller)
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

/picdata/content/4/cms/cefjnoqtz128.jpg

 

ปี พ.ศ. 2529-2533

ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif ระบบปรับอากาศควบคุมฝุ่นละอองและความชื้น (Humidity Control and Clran Room)
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif ระบบห้องเย็น (Cold Storage)

/picdata/content/4/cms/9ok57xlqt8mi.jpg

 

ปัจจุบัน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท มีพนักงานกว่า 200 คน ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายพร้อมบริการหลังการขาย เครื่องทำความเย็นและระบบหล่อเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบและวางแผน รวมทั้งติดตั้งระบบทำความเย็น โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

/picdata/content/4/cms/dfjknpqt2345.jpg

/picdata/content/4/cms/abdgpvwxz578.jpg

    เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมระบบทำความเย็นที่มีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนโดยสร้างคุณค่าที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

/picdata/content/4/cms/cfgjkpqwx138.jpg

/picdata/content/4/cms/bijlnosty367.jpg

    /picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif มุ่งมั่นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบเครื่องทำความเย็น
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif บริหารองค์กรและกระบวนการจัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตระบบทำความเย็นที่อนุรักษ์พลังงานและ
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
/picdata/content/4/cms/ei982tpfrv7x.jpg

/picdata/content/4/cms/cefkmnpxz146.jpg

    บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยึดหลักในการทำธุรกิจ  5 ประการ คือ 
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif สร้างผลิตภาพให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน(Productivity)
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif การลดต้นทุนค่าบริหารจัดการ (Minimized Cost)
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
/picdata/content/4/cms/h3tbvir695w2.gif การเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Environment Saving)