การทำความเย็นคือกระบวนการของการลดและรักษาอุณหภูมิของที่ว่างห้อง หรือวัตถุให้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของสภาแแวดล้อม การปรับอากาศคือกระบวนการควบคุมความชื้น ความสะอาด การกระจาย ตลอดจนอุณหภูมิของอากาศในห้องเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
ในการลดและรักษาอุณหภูมิของบริเวณเป้าหมายให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก ความร้อนจะต้องถูกดึงออกจากบริเวณนั้น โดยการ ถ่ายเทออกไปสู่วัตถุอย่างหนึ่ง วัตถุที่ทำหน้าที่นี้ก็คือ สารทำความเย็น
ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้สารทำความเย็นชนิด HFC กับน้ำมัน POE แทนสารทำความเย็นแบบเก่าชนิด HCFC/CFC กับน้ำมัน Mineral ด้วยเหตุผลในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปฏิกิริยาเรือนกระจก ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานตลอดจนข้อควรระวังในการ ติดตั้งระบบทำความเย็น
การทำความเย็น คือ กระบวนการของการลดและรักษาอุณหภูมิของที่ว่างห้อง หรือวัตถุให้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมโดยมีหลักการของการทำความเย็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองคือสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยของเราซึ่งจัดว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องใช้ระบบปรับอากาศกันแทบทั้งสิ้น


Page of 1