สมัครงาน

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 5 อัตรา
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกิจกรรมทางการตลาด ดำเนินการและรับผิดชอบงานด้านการตลาดในส่วนงานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอโดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานและการพัฒนาทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ธุรการฝ่ายติดตั้ง จำนวน 2 อัตรา
ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการและประสานงานตามสายงาน ประสานงานกับฝ่ายขาย ช่าง และวิศวกร ในการติดตั้งสินค้าของบริษัทฯ ดูแลงานเอกสาร ทำใบสั่งซื้อ ใบรับ-ใบเบิก ที่ใช้ในงานติดตั้ง รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน

← ก่อนหน้า

ถัดไป →

Top