เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน มีความรู้ความสามารถในการพับชิ้นงานเหล็ก ขึ้นรูปเหล็กหรือโลหะด้วยเครื่องจักรได้ สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางช่างกลได้ หากสามารถใช้เครื่องพับยี่ห้อ LSK ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการผลิตหรือบริการของสถานประกอบกิจการ มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจนและสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงายขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างบางกรณี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) รวมถึง Internet ได้ดี มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างบางกรณี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) ได้ดี มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไปn มีประสบการณ์ด้านการขับรถประเภทต่าง ๆ ในบริษัทฯ และมีใบอนุญาตขับขี่หลายประเภทมีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Page of 3