การทำความเย็น และการปรับอากาศแตกต่างกันอย่างไร?

การทำความเย็น และ การปรับอากาศ คืออะไร?

     การทำความเย็น  คือ กระบวนการของการลดและรักษาอุณหภูมิของที่ว่างห้อง หรือวัตถุให้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
     การปรับอากาศ   คือ กระบวนการควบคุมความชื้น ความสะอาด การกระจาย ตลอดจนอุณหภูมิของอากาศในห้องเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ การปรับอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเย็นในความหมายกว้าง

สารทำความเย็น หรือ น้ำยาแอร์ คืออะไร?

     ในการลดและรักษาอุณหภูมิของบริเวณเป้าหมายให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก   ความร้อนจะต้องถูกดึงออกจากบริเวณนั้น โดยการถ่ายเทออกไปสู่วัตถุอย่างหนึ่ง วัตถุที่ทำหน้าที่นี้ก็คือ สารทำความเย็น
     สารทำความเย็น คือ ตัวพาความร้อนที่จะดึงเอาความร้อนออกจากห้องที่จะทำความเย็นไปสู่ข้างนอก พิจารณาวัฏจักรการอัด-ไอ สารทำความเย็นเป็นของไหลทำงาน (Work fluid) ของวัฏจักรซึ่งกลายเป็นไอและควบแน่นเมื่อมีการดูดซึม และการปล่อยความร้อนออกตามลำดับ โดยทั่วไปของไหลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ กล่าวได้ว่ามีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นสารทำความเย็น

     1.ราคาไม่แพง
     2.ไม่มีพิษ
     3.ไม่ระเบิด
     4.ไม่กัดกร่อน
     5.ไม่ติดไฟ
     6.เสถียร (เฉื่อย)
     7.ความร้อนแฝงการกลายเป็นไอสูง
     8.ง่ายต่อการกลายเป็นไปและควบแน่น
     9.ง่ายต่อการตรวจพบการรั่ว

      สารหลายอย่างได้ถูกใช้เป็นสารทำความเย็น ในอดีตมีการใช้ อากาศ แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และเมทิลคอลไรด์เป็นสารทำความเย็นและในปัจจุบันสารประกอบฟลูโอเรทไฮโรคาร์บอนเป็นที่นิยมใช้ เป็นสารทำความเย็นมากที่สุด ในระบบปรับอากาศ