Pulley
ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระบบทำความเย็น

           ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรระบบทำความเย็น เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานในสายงานการผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง บริหารการตลาดและด้านงานขายโดยการนำวิศวกรจบใหม่ในสาขา วศ.บ. ไฟฟ้า วศ.บ เครื่องกล วศ.บ. อุตสาหการ ช่างเทคนิค ฯลฯ มาทำการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี และปฏิบัติในเรื่องของระบบการทำความเย็น ให้มีความรู้ความชำนาญทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งระบบงานทางด้านการตลาด และงานขายควบคู่กันไปกับผู้ผลิต รวมถึงให้ความรู้กับบุคลากรภายนอกและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจระบบทำความเย็นเป็นธุรกิจหนึ่ง และเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การผลักดันการจัดจำหน่ายและการบริการหลังการขายของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรภายในขององค์กร จะต้องมีความรู้  ความสามารถทางด้านสายงานการผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง บริหารการตลาด และด้านงานขายดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก
 
          ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรระบบทำความเย็นเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่มีจุดมุ่งหมายเน้นให้บุคลากรได้สะสมความเข้าใจถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ และพยายามอย่างยิ่งในการสรรหาและสร้างหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้การฝึกอบรมของศูนย์ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
 
หลักสูตรระยะสั้น (24 ชั่วโมง)
เนื้อหาการอบรม
-ข้อแตกต่างของระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ -ส่วนประกอบของระบบทำความเย็น
-หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทำความเย็น -การทำงานของระบบ
-ระบบไฟฟ้าในงานทำความเย็น -การตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและระบบต่างๆ
-การติดตั้งเครื่องทำความเย็น -การซ่อมบำรุง และวางแผนซ่อมบำรุง
   
หลักสูตรระยะยาว (2 เดือน หรือ 216 ชั่วโมง)
เนื้อหาการอบรม
-ข้อแตกต่างของระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
-ส่วนประกอบของระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
-การถอดประกอบและวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ
-หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทำความเย็น
-การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ และระบบ
-ระบบไฟฟ้าในงานทำความเย็น
-การคำนวณภาระต่างๆ พร้อมการออกแบบ
-การติดตั้งเครื่องทำความเย็น
-การตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและระบบต่างๆ

การอบรม “วิศวกร และช่างเทคนิค” เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษา
ระบบทำความเย็นภายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

 
          การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่จะแสดงถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในด้านการจัดจำหน่าย และการนำเสนอโซลูชั่นใหม่ด้านนวัตกรรมการบริการหลังการขายแบบครบวงจร และนอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม “วิศวกร และช่างเทคนิค” เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นภายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 

          กำหนดการและรายละเอียดการอบรม “วิศวกร และช่างเทคนิค” เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นภายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

          บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมดังกล่าวในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2554 (ครั้งที่ 8) ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2554

          การอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ใน 1 วัน ทำการอบรม 4 หัวข้อ ได้แก่

          หัวข้อที่ 1 – "การระบายความร้อนในกระบวนการผลิตด้วยระบบชิลเลอร์"
          หัวข้อที่ 2 – "การบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นในกระบวนการผลิตด้วยระบบ Mobile Express Service (MES)"
          หัวข้อที่ 3 – "การลดต้นทุนด้วยเครื่องชิลเลอร์แบบดูดซึม (Absorption Chiller)"
          หัวข้อที่ 4 – "ทำไมระบบกักเก็บน้ำแข็ง (Ice Storage) สามารถลดค่าไฟฟ้าได้"
 
          ทางบริษัทฯ มีความคาดหวังว่าวิศวกรและช่างเทคนิคที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้รับ องค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นภายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวกลับไปเสริมสร้างศักยภาพต่อองค์กรของท่านต่อไป