Pulley
ธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน
 
         บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน สำหรับระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแก่กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อะไหล่ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานอะไหล่แท้ และมีจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อในตลาด กว่าร้อยละ 80 ของอะไหล่ชิ้นส่วนที่จัดจำหน่าย โรงงานของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง  เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งสิ้น ที่เด่นชัดและสำคัญก็คือ บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นที่ครอบคลุมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก
   

/data/content/32/cms/bcenoprtwy38.jpg

Hermetic and Scroll Type (Size 2 – 12 Hp.) Semi – Hermetic Screw Type (size 31 – 240 Hp.)
   

/data/content/32/cms/yjm7923rbezl.jpg

Centrifugal Type (200 – 1,000 Tons) Open – Drive Type (Size 10 – 150 Hp.)
   
/data/content/32/cms/agijnorsuwy2.jpg

Aluminum Fins and Copper Tube

Shell and Tube
 
/data/content/32/cms/agioruz13678.jpg
Plate Heat Exchanger Shell and Tube