Pulley
ธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน

       บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน     สำหรับระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแก่กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ      อะไหล่ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานอะไหล่แท้ และมีจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกรุ่น  ทุกยี่ห้อในตลาด  กว่าร้อยละ 80 ของอะไหล่ชิ้นส่วนที่จัดจำหน่าย   โรงงานของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งสิ้น ที่เด่นชัดและสำคัญก็คือ บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นที่ครอบคลุมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก

Compressor

Hermetic and Scroll Type (Size 2 - 12 Hp.)        Semi - Hermetic Screw Type (Size 31 - 240 Hp.)

Compressor2

Centrifugal Type (Size 200 - 1,000 Tons)             Open - Drive Type (Size 10 - 150 Hp.)     

Condenser

Aluminum Fins and Copper Tube               Shell and Tube                 

Evaporator

Plate Heat Exchanger                             Shell and Tube